ภาพกิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์ 25 ม.ค.56

ครอบครัวสัมพันธ์ 25 ม.ค.56

6283

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 14-15 มี.ค.56

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 14-15 มี.ค.56

6298

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมประชาคม 26 มี.ค.56

โครงการประชุมประชาคม 26 มี.ค.56

5977

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สัปดาห์แสดงผลงานนักเรียน 27 มี.ค.56

สัปดาห์แสดงผลงานนักเรียน 27 มี.ค.56

5989

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมวัน สงกรานต์ 56

ภาพกิจกรรมวัน สงกรานต์ 56

5991

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเข้าพรรษา 23 ก.ค.56

วันเข้าพรรษา 23 ก.ค.56

5950

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อ.พะโต๊ะ 56

งานกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อ.พะโต๊ะ 56

9088

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน 8-13 ก.ค.56

ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน 8-13 ก.ค.56

8939

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

8925

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556

8934

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ 28 ส.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ 28 ส.ค. 56

8752

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3-4 ก.ย.56

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3-4 ก.ย.56

8615

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมปฎิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ประจำปี 2556

ร่วมปฎิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ประจำปี 2556

8617

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
Big Cleaning Day  20-9-56

Big Cleaning Day 20-9-56

8620

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.นาขา มาศึกษาดููงานเตาเผาขยะ

อบต.นาขา มาศึกษาดููงานเตาเผาขยะ

8627

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา

8630

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือกิจกรรมต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือกิจกรรมต่างๆ

8640

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนต.ค.56

มอบเงินผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนต.ค.56

8626

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแห่พระและสมโภชพระของ 4 ชุมชนในเขตเทศบาล 20-22 ต.ค.56

ร่วมแห่พระและสมโภชพระของ 4 ชุมชนในเขตเทศบาล 20-22 ต.ค.56

8632

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมผู้สูงอายุ 22-10-56

กิจกรรมผู้สูงอายุ 22-10-56

8421

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...