สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th