พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้

นายประยูร แดงสกล

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

089-8726678 E-mail prayurdaengskl@gmail.com

นายจรูญ ชูเจริญ

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

081-5399922 E-mail jaroonchoojaroen@gmail.com

  • วิสัยทัศน์

    “เป็นองค์กรบริการสาธารณะ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

ข่าวสารชาวทต.พะโต๊ะ

กิจกรรมชาวทต.พะโต๊ะ

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

เพลง "สดุดีพระแม่ไทย"
7 สิงหาคม 2562

แหล่งท่องเที่ยวและที่พักแรม

พี่น้อง ทต.พะโต๊ะ เราดูแล

6
หมู่
1,360
ประชากร
6.66
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)