กองคลัง
 • นางอรวรรณ มุจจลินทร์

  ผู้อำนวยการกองคลัง โทร. 081-8941469

  E-mail orawon07@gmail.com

 • น.ส.นิลุบล ฉิมมี

  จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางกรณิศ ไกรนรา

  จพง.พัสดุชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางจิตตวดี เจริญสุข

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้