ปลัดเทศบาล
  • นายจรูญ ชูเจริญ

    ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ <BR> โทร. 081-5399922 <BR> E-mail jaroonchoojaroen@gmail.com