กองการประปา
 • นายจักริน ท้อสุวรรณ

  นายช่างโยธาชำนาญงาน <BR> รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา <BR> โทร. 089-5088675 <BR> Email jakkarin_num@hotmail.com

 • นางสาวณัฐธิดา นิ่มละมัย

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • ว่าง

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • นายสมภพ ทองจันทร์

  พนักงานผลิตน้ำประปา