กองการศึกษา
 • นายเสรี วราภาวิโรจน์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ <BR> รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา <BR> โทร. 085-2423800 <BR> sw306352@gmail.com

 • นายเสรี วราภาวิโรจน์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางนิตย์รดี นิสัยตรง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางปิยธิดา เสือทอง

  ครูชำนาญการ

 • นางสุพรรณี รักษารัตน์

  ครู

 • น.ส.เยาวรัตน์ นัทธิคุณ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางอมรลักษณ์ แสงทอง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางรุ่งกานต์ รัตนช่วง

  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 • น.ส.สุดารัตน์ แก้วหนู

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางลัดดาวัลย์ ประกอบปราณ

  ภารโรง