ภาพกิจกรรม
Beach Cleaning Day

Beach Cleaning Day

6262

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.พระรักษ์เยี่ยมชมเตาเผาขยะ

อบต.พระรักษ์เยี่ยมชมเตาเผาขยะ

6254

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภา ครั้งแรก 25 มีนาคม 2557

การประชุมสภา ครั้งแรก 25 มีนาคม 2557

6201

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557

6167

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาเทศบาล

6083

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557

งานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2557

6001

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันเทศบาลประจำปี 24 เม.ย. 57

งานวันเทศบาลประจำปี 24 เม.ย. 57

5967

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงาน 19-23 พ.ค.57 (ชุดที่1)

ศึกษาดูงาน 19-23 พ.ค.57 (ชุดที่1)

5974

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศึกษาดูงาน 19-23 พ.ค.57 (ชุดที่2)

ศึกษาดูงาน 19-23 พ.ค.57 (ชุดที่2)

5968

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  20 มิ.ย.57

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 20 มิ.ย.57

5957

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

5964

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเทศบาลพบประชาชน

โครงการเทศบาลพบประชาชน

5938

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

5969

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม เข้าพรรษา 2557

กิจกรรม เข้าพรรษา 2557

5972

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กีฬานักเรียนสานสัมพันธ์เพื่อความปรองดองอำเภอพะโต๊ะ 2557

กีฬานักเรียนสานสัมพันธ์เพื่อความปรองดองอำเภอพะโต๊ะ 2557

5955

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

5955

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 57

กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค. 57

5952

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 8-11 กันยายน 2557

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ 8-11 กันยายน 2557

5952

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว วันที่ 12 กันยายน 2557

โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว วันที่ 12 กันยายน 2557

5966

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อัคคีภัย)

ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อัคคีภัย)

5945

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...