ภาพกิจกรรม
ร่วมปฎิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ประจำปี 2556
8606
6 พฤศจิกายน 2566