ภาพกิจกรรม
ประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสวนสาธารณะ

ประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางแก้ไขปัญหาการรื้อถอนสวนสาธารณะ

8604

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

8587

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

8600

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบประกาศนียบัตร 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตร 2560

8594

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อศึกษาดูงานฯ 2560

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อศึกษาดูงานฯ 2560

8603

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานประเพณีวังสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร 2560

งานประเพณีวังสงกรานต์ ทำบุญตักบาตร 2560

8592

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน

โครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงาน

8608

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล 2560

กิจกรรมวันเทศบาล 2560

8604

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมระดับอำเภอ  2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมระดับอำเภอ 2560

8614

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2560

ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2560

8615

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการอบรมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8587

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560-2562)

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560-2562)

8603

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมมอบหมายงานพนักงานเทศบาล

ประชุมมอบหมายงานพนักงานเทศบาล

8597

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

8593

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ2560

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ2560

8590

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมศาสนพิธีกรเบื้องต้น2560

โครงการอบรมศาสนพิธีกรเบื้องต้น2560

8603

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชุมอนุกรรมการและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

8612

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการโรงหนังเฉลิมทัศน์

โครงการโรงหนังเฉลิมทัศน์

8596

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านพะโต๊ะ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านพะโต๊ะ

8602

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านไสงอ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนบ้านไสงอ

8601

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...