ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน 8-13 ก.ค.56
9269
6 พฤศจิกายน 2566

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนฯลฯ
ภาคอิสาน วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2556