ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

5956

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2558

จัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2558

5955

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 03-02-2558

ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 03-02-2558

5965

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมภาคกลางคืน ก่อนเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ

กิจกรรมภาคกลางคืน ก่อนเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ

5959

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2558 (ตอนที่ 1)

งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2558 (ตอนที่ 1)

5982

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี 2558 (ตอนที่ 1)

เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี 2558 (ตอนที่ 1)

5970

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี ปี 2558 (ตอนที่ 2)

เทศกาลเปิดเมืองกินฟรี ปี 2558 (ตอนที่ 2)

5888

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2558 (ตอนที่ 2)

เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2558 (ตอนที่ 2)

5857

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/58

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/58

5823

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวสัมพันธ์ 13 มี.ค.58

ครอบครัวสัมพันธ์ 13 มี.ค.58

5764

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี 2558

ประชุมประชาคมแผนพัฒนา 3 ปี 2558

5742

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป ศพด

พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป ศพด

5707

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

4830

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ บัณฑิตน้อย ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ บัณฑิตน้อย ร.ร.อนุบาลพะโต๊ะ

4787

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน อสม.แห่งชาติ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน อสม.แห่งชาติ

4796

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีมอบบัณฑิตน้อย

พิธีมอบบัณฑิตน้อย

4795

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สงกรานต์ 58 ชุด 1

สงกรานต์ 58 ชุด 1

8897

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สงกรานต์ 58 ชุด 2

สงกรานต์ 58 ชุด 2

8881

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันเทศบาล

กิจกรรมวันเทศบาล

8894

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการศึกษาดูงานของ ศพด.

โครงการศึกษาดูงานของ ศพด.

8902

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...