มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
13 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการ
26 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามาตรการ ได้ที่นี่

การ
26 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การ ได้ที่นี่
มาตรการ
1 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการ ได้ที่นี่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ที่นี่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
111
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 111 ได้ที่นี่
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ