การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
29 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 เมษายน 2564

0


หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

กำหนดหลักเกณฑ์การสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขการสอบคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนเเละเเต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์เทศบาล (เพิ่มเติม) 2 มค 62

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ทต.พะโต๊ะ (พ.ศ.2564-2566)

 

หลักเกณฑ์การสร้างโทษและให้ขวัญและกำลังใจ

หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกียวกับวินัยเเละการรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิการอุธรณ์การพิจารณาอุธรณ์เเละการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชุมพร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 2 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565

 

นโยบาย
30 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบาย ได้ที่นี่
นโยบาย
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบาย ได้ที่นี่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ที่นี่
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้ที่นี่
111
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 111 ได้ที่นี่