ภาพกิจกรรม
ร่วมพัฒนาวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
28
6 พฤศจิกายน 2566