ข่าวประชาสัมพันธ์
 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 30 คน
ประกาศวันที่  17 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
สำหรับท่านที่มารับบริการหรือติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลพะโต๊ะ 
สามารถเข้าไปทำแบบสำรวจนี้ได้ตามลิงค์นี้นะคะ https://https://itas.nacc.go.th/go/eit/n0zzia
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs