ประกาศอื่นๆ
หัวข้อ วันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 46) 25 เม.ย. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 77) 8 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) (ดู : 72) 20 ม.ค. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 84) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (ดู : 81) 15 ต.ค. 2564
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 25) 1 ต.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) (ดู : 130) 8 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 135) 10 มี.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 143) 6 ม.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronaviruse 2019) (ดู : 200) 19 ต.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) (ดู : 154) 15 ต.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 180) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 181) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง แนวทางการยืมใช้พัสดุของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 172) 27 เม.ย. 2563
เรื่อง การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 173) 20 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563) (ดู : 181) 10 เม.ย. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 175) 10 มี.ค. 2563
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 171) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) (ดู : 215) 18 ธ.ค.
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 203) 14 พ.ย.
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่3) (ดู : 231) 31 ธ.ค.
ประกาศ รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1) (ดู : 209) 30 ธ.ค.
ประกาศ รายงานผลการประมูลขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร สนง.ทต.พะโต๊ะ เสาธง และที่จอดรถบางส่วน (ดู : 228) 27 ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 216) 26 ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงกลางซ่อมแซมและปรับปรุงกำแพงกันดินและเสริมไหล่ทางถนนสายบางนา หมู่ที่ 3 (ดู : 211) 26 ธ.ค.
ประกาศ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) (ดู : 212) 23 ธ.ค.
ประกาศ รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่1) (ดู : 252) 19 ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 212) 18 ธ.ค.
แนวทางการปฎิบัติของผู้ปฎิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 212) 17 ธ.ค.
ผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 217) 14 ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขัอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) (ดู : 214) ธ.ค.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 201) ธ.ค.
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 199) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (กองการประปา) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 211) ธ.ค.
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 210) ธ.ค.
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 216) ธ.ค.
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาส 4) (ดู : 207) ธ.ค.
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมณ พ.ศ.2560 (ไตรมาส2) (ดู : 203) ธ.ค.
ประกาศ รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 238) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs