ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ประกวดราคา/เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 4 มี.ค. 2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 63) 14 ก.พ. 2565
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซ์้อรถบรรทุกขยะที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 58) 14 ก.พ. 2565
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ 2พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 3 (ดู : 76) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคา/เอกสารประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89) 15 ธ.ค. 2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและทางเว็ปไซต์ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ดู : 79) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง (ดู : 76) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 (ดู : 150) 12 มี.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง/ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 113) 12 มี.ค. 2564
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล. สายธรรมธงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดู : 159) 8 ต.ค. 2563
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 160) 15 ก.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดู : 171) 15 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ดู : 158) 4 ส.ค. 2563
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 (ดู : 157) 4 ส.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมธงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 171) 1 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 174) 22 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 167) 15 พ.ค. 2563
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 176) 15 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 (ดู : 166) 15 พ.ค. 2563
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 169) 5 พ.ค. 2563
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 164) 5 พ.ค. 2563
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรัปบรุงถนน คสล. สายธรรมรงค์-ใสงอ ม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 184) 5 พ.ค. 2563
เรื่อง ประกวดราคา/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟุสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 188) 20 มี.ค. 2563
ประกาศประกวดราคา/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 173) 13 มี.ค. 2563
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟื้นฟูสวนสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 171) 13 มี.ค. 2563
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 167) 29 ม.ค. 2563
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 188) 18 ธ.ค.
ประกาศสอบราคา, เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ดู : 208) 25 พ.ย.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร้อง (ดู : 192) 23 พ.ย.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ ม.3 (ดู : 201) 23 พ.ย.
ประกาศ สอบราคา,เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน ๒ โครงการ ของศพด. (ดู : 190) 19 พ.ย.
ประกาศสอบราคา,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,เอกสารสอบาราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ดู : 196) 18 พ.ย.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมากวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 193) 31 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 194) 31 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 210) 31 ต.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาจัดจ้างเหมาคัดขยะ (ดู : 188) 27 ต.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ตกลงราคาจัดจ้างเหมาเก็บกวาดขยะ (ดู : 200) 27 ต.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ำ ริมถนน สาย 4006 (หน้าร้านเว็บไซต์) หมู่ที่ 8 (ดู : 282) 27 ต.ค.
ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน (ดู : 197) 22 ต.ค.
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมห้วยบางแตร ถนนสายธรรมรงค์ (ดู : 225) 22 ต.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน) (ดู : 187) 19 ต.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ดู : 191) 18 ต.ค.
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายในช่อง-หนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 (ดู : 185) 15 ต.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ (ดู : 216) 14 ต.ค.
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ (ดู : 199) 13 ต.ค.
ประกาศ ประกวดราคา /เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 190) 27 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 202) 27 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ (ดู : 199) 27 ธ.ค.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม ศพด.และโครงการก่อสร้างที่ประดิษฐานพร้อมองค์พระพุทธรูป (ดู : 195) 27 ธ.ค.
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน ติดตั้งผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสงและพาทิชั่น (ดู : 186) 26 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 183) 25 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน (ดู : 180) 25 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 194) 25 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,สอบราคาจ้างเหมา,เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนนสายดอยเจริญ (ดู : 206) 25 ธ.ค.
เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่5 (ครั้งที่2) (ดู : 183) 24 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่5 (ดู : 191) 24 ธ.ค.
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 184) 24 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด. (ดู : 188) 23 ธ.ค.
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 190) 23 ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างกำแพงกั้นโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ 8 (ดู : 226) 22 ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs