ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัตรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปกิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาลของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ง (ดู : 10) 26 ก.ย. 2566
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 7) 25 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (ดู : 8) 22 ก.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 9) 4 ก.ย. 2566
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำม่าตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 9) 31 ส.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 (ดู : 13) 30 ส.ค. 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 (ดู : 45) 20 มิ.ย. 2566
โครงการเทศบาลพบประชาชน (เพื่อพัฒนาและบริการ) ประจำปี 2566 (ดู : 62) 25 พ.ค. 2566
ประกาศ กำหนดช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ พ.ศ.2566 (ดู : 112) 25 เม.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 32) 7 เม.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 33) 7 เม.ย. 2566
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 38) 7 เม.ย. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 35) 29 มี.ค. 2566
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 35) 27 มี.ค. 2566
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาล เทศบาล1) ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 45) 23 ก.พ. 2566
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 50) 13 ก.พ. 2566
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 103) 24 ม.ค. 2566
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจกับเทศบาลตำบลพะโต๊ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 59) 23 ม.ค. 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 75) 11 ม.ค. 2566
ประก่าศผลการตัดสินการประกวดภาพวาด ระบายสี เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล 2565 (ดู : 70) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผลการตัดสินประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปี 2565 (ดู : 69) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศ การยืมพัสดุของทางราชการของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 44) 25 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดวาดภาพ ระบายสี เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) ประจำปี 2565 (ดู : 79) 16 พ.ย. 2565
ประกาศ ประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั้นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) ประจำปี 2565 (ดู : 77) 16 พ.ย. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่อง ยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 39) 10 พ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 (ดู : 102) 19 ต.ค. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 105) 4 ต.ค. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 101) 4 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 102) 4 ต.ค. 2565
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 105) 4 ต.ค. 2565
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 85) 28 ก.ย. 2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 90) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 112) 26 ก.ย. 2565
ประกาศมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 86) 14 ก.ย. 2565
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 118) 12 ก.ย. 2565
ประกาศกิจกรรม "พาณิชย์....ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดชุมพร" (ดู : 95) 9 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 91) 1 ก.ย. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 117) 23 ส.ค. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 105) 18 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 139) 17 ส.ค. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 117) 9 ส.ค. 2565
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 119) 3 ส.ค. 2565
โครงการเทศบาลพบประชาชน (เพื่อพัฒนาและบริการ) ประจำปี 2565 (ดู : 121) 26 ก.ค. 2565
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู : 109) 26 ก.ค. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ดู : 110) 26 ก.ค. 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (ดู : 119) 1 ก.ค. 2565
ประกาศ พระราชกฤษฏีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดู : 111) 24 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งทะเลแหวกสู่เกาะพิทักษ์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 (ดู : 126) 22 มิ.ย. 2565
เรื่อง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (ดู : 122) 17 มิ.ย. 2565
การประชุมรัฐสภา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (ดู : 116) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 124) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 129) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 135) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 126) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 126) 26 พ.ค. 2565
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2565 (ดู : 137) 3 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 157) 17 มี.ค. 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาล เทศบาล1) ประจำปีการศ๊กษา 2565 (ดู : 174) 15 มี.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 174) 15 ก.พ. 2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 181) 15 ก.พ. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs