ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 6) 28 ก.ย. 2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 9) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 28) 26 ก.ย. 2565
ประกาศมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 7) 14 ก.ย. 2565
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 28) 12 ก.ย. 2565
ประกาศกิจกรรม "พาณิชย์....ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดชุมพร" (ดู : 12) 9 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ดู : 14) 1 ก.ย. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 32) 23 ส.ค. 2565
ประกาศ ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 27) 18 ส.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 52) 17 ส.ค. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 26) 9 ส.ค. 2565
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 40) 3 ส.ค. 2565
โครงการเทศบาลพบประชาชน (เพื่อพัฒนาและบริการ) ประจำปี 2565 (ดู : 31) 26 ก.ค. 2565
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู : 27) 26 ก.ค. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (ดู : 27) 26 ก.ค. 2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 (ดู : 45) 1 ก.ค. 2565
ประกาศ พระราชกฤษฏีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (ดู : 35) 24 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งทะเลแหวกสู่เกาะพิทักษ์" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 (ดู : 33) 22 มิ.ย. 2565
เรื่อง โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (ดู : 43) 17 มิ.ย. 2565
การประชุมรัฐสภา ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 (ดู : 39) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 42) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 48) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 52) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 48) 26 พ.ค. 2565
ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 47) 26 พ.ค. 2565
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2565 (ดู : 58) 3 พ.ค. 2565
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 72) 17 มี.ค. 2565
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาล เทศบาล1) ประจำปีการศ๊กษา 2565 (ดู : 79) 15 มี.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 87) 15 ก.พ. 2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 92) 15 ก.พ. 2565
ขอเชิญร่วมงานเทศกาลกาแฟ Amazing Robusta@Chumphon (ดู : 83) 8 ก.พ. 2565
ประกาศ แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 106) 22 ธ.ค. 2564
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานการประกวดภาพวาดระบายสี เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ดู : 107) 12 พ.ย. 2564
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 114) 11 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 138) 14 ต.ค. 2564
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 109) 11 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 99) 8 ต.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 96) 8 ต.ค. 2564
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 123) 28 ก.ย. 2564
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มเติมตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2564 (ดู : 111) 29 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) (ดู : 117) 7 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ดู : 126) 2 ก.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 (ดู : 130) 24 มิ.ย. 2564
เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 120) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเทศบาลจังหวัดชุมพร (ดู : 141) 29 เม.ย. 2564
รณรงค์มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในทุกพิ้นที่ (ดู : 165) 23 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจังหวัดชุมพร ให้สแกนคิวอาร์โค๊ต “Save Chumphon” ทุกราย (ดู : 155) 10 เม.ย. 2564
เรื่อง งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ดู : 172) 5 เม.ย. 2564
ประกาศ ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 (ดู : 178) 3 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 143) 4 ก.พ. 2564
เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ (ดู : 163) 3 ก.พ. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชุมพร (ดู : 150) 29 ม.ค. 2564
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 150) 18 ม.ค. 2564
แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 144) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศ งดจัดกิจกรรม/โครงการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 148) 22 ธ.ค. 2563
เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 160) 2 ธ.ค. 2563
การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 232) 4 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 186) 27 ต.ค. 2563
ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 174) 8 ต.ค. 2563
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 175) 22 ก.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs