ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2559-2561 (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง รายการส่งงบเงินรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ของการประปาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 180) ธ.ค.
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 181) ธ.ค.
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี2559 (ดู : 180) ธ.ค.
ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 181) ธ.ค.
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 182) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์เขิญชวนตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติผ่านระบบอนไลน์ (ดู : 179) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การร่างรัฐธรรมนูญ (ดู : 182) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์เว็บไซด์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร (ดู : 180) ธ.ค.
โครงการเทศบาลพบประชาชน (เพื่อบริการและพัฒนา) ประจำปี 2559 (ดู : 180) ธ.ค.
รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2558 (ดู : 185) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี พ.ศ.2558-2560 (ดู : 183) ธ.ค.
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะและเปิดเมืองกินฟรี 2559 (ดู : 179) ธ.ค.
ชำระภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2559 (ดู : 182) ธ.ค.
ขอเชิญร่วม งานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง (ดู : 186) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม กีฬา ปฐมวัย ประจำปี 2558 (ดู : 182) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ "Bike For Dad" (ดู : 181) ธ.ค.
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 (ดู : 180) ธ.ค.
การรับขึนทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพู้สูงอายุุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบมาณ 2560 (ดู : 179) ธ.ค.
ให้สิทธิ์พิเศษการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (ดู : 178) ธ.ค.
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 178) ธ.ค.
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 179) ธ.ค.
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (ดู : 180) ธ.ค.
โครงการเทศบาลพบประชาชน (เพื่อบริการและพัฒนา) ประจำปี ๒๕๕๘ (ดู : 181) ธ.ค.
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (การปลูกมะนาวนอกฤดูในท่อซีเมนต์) (ดู : 181) ธ.ค.
ประชาสัมพัมธ์ การลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทศัพท์ (ดู : 183) ธ.ค.
เทศบาลตำบลพะโต๊ะขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอพะโต๊ะทุกท่าน ร่วมกันลดใช้พลังงาน ลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน (ดู : 179) ธ.ค.
ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน (ดู : 178) ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 183) ธ.ค.
ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี2558 (ดู : 181) ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ‏เชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2558 (ดู : 177) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ งานลอยกระทง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 178) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2557 (ดู : 178) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดู : 183) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดำรงธรรม โทร 1567 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (ดู : 182) ธ.ค.
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูง อายุและผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ดู : 194) ธ.ค.
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 184) ธ.ค.
การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก (ดู : 179) ธ.ค.
โครงการเทศบาลพบประชาชน(เพื่อบริการและพัฒนา) ประจำปี 2557 (ดู : 188) ธ.ค.
ขอเชิญชวนช่วยกันลดใช้พลังงานไฟฟ้า (ดู : 179) ธ.ค.
ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลพะโต๊ะเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ดู : 181) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปีงบประมาณ 2556-2558 (ดู : 183) ธ.ค.
รายงานสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556 (ดู : 183) ธ.ค.
ขอเชิญผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ในปี 2556 (ดู : 183) ธ.ค.
รับโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 185) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs