ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2561 (ดู : 184) ธ.ค.
ประกาศ ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลุกสร้างอื่นๆ ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 (ดู : 187) ธ.ค.
ประกาศ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564 (ดู : 186) ธ.ค.
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง (ฉบับการ์ตูน) (ดู : 182) ธ.ค.
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการบรรจุกิจกรรมในปฎิทิน "ปีท่องเที่ยวไทยเก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน" หรือ "Amazing Thailand Tourism Year 2018" (ดู : 185) ธ.ค.
การประกวด Miss Chumphon 2017 (ดู : 184) ธ.ค.
การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 184) ธ.ค.
ประกาศ การจัดงานวันพบญาติตามโครงการพบญาติแบบใกล้ชิด (ดู : 183) ธ.ค.
ประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 (ดู : 198) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 (ดู : 207) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 191) ธ.ค.
ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 194) ธ.ค.
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560 (ดู : 200) ธ.ค.
การรับขึ้นทะบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบยประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 210) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การงดใช้เครื่องบินขนาดเล็กบินได้โดยอัตโนมัติมีการควบคุมจากมนุษย์ (Drone) (ดู : 207) ธ.ค.
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 (ดู : 207) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 202) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ (ดู : 209) ธ.ค.
ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 179) ธ.ค.
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 208) ธ.ค.
ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2560 (ดู : 214) ธ.ค.
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60 (ดู : 206) ธ.ค.
สนับสนุนสั่งซื้อสินค้าร้านจิตรลดา (ดู : 210) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ข่าวศูนย์คุ้มรองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร (ดู : 196) ธ.ค.
พระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (ดู : 196) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อ.พะโต๊ะ (ดู : 196) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และ 103 (ดู : 199) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ (ดู : 199) ธ.ค.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ดู : 194) ธ.ค.
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (ดู : 180) ธ.ค.
โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" (ดู : 191) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโทรศัพเคลื่อนที่ (ดู : 185) ธ.ค.
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ดู : 182) ธ.ค.
ข้อมูลและแบบฟอร์ม คำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ดู : 185) ธ.ค.
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 196) ธ.ค.
โครงการเทศบาลพบประชาชน(เพื่อบริการและพัฒนา) ประจำปี 2560 (ดู : 194) ธ.ค.
บทสคิปท์ "ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยกัน สัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย" (ดู : 188) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ครั้งที่1 ณ วันที่ 25 เม.ย. 60 (ดู : 185) ธ.ค.
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (ดู : 181) ธ.ค.
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถ. - อปท. (ดู : 188) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 186) ธ.ค.
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 183) ธ.ค.
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 182) ธ.ค.
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (ดู : 182) ธ.ค.
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรีเรื่องประชาสัมพันธ์ รับสมัครทำงานประมง หรือทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ดู : 185) ธ.ค.
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) (ดู : 192) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 180) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาล เทศบาล1) ประจำปีการศึกษา2560 (ดู : 181) ธ.ค.
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์และเปิดเมืองกินฟรี ประจำปี 2560 (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2560 (ดู : 180) ธ.ค.
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด .ภาค๘ เปิดรับข้อเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๐ (ดู : 183) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 180) ธ.ค.
โครงการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ดู : 182) ธ.ค.
เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 181) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs