ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ การประกวด Miss Chumphon 2018 (ดู : 178) ธ.ค.
ประกาศผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 180) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2561 (ดู : 179) ธ.ค.
การประกาศประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 180) ธ.ค.
งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (ดู : 184) ธ.ค.
QR Code สำหรับตอบแบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประจำปี 2561 (ดู : 187) ธ.ค.
QR Code สำหรับตอบแบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2561 (ดู : 183) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 181) ธ.ค.
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562 (ดู : 183) ธ.ค.
ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 180) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 180) ธ.ค.
การขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2561 (ดู : 186) ธ.ค.
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 194) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ดู : 193) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 195) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ดู : 191) ธ.ค.
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 (ดู : 205) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 210) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 201) ธ.ค.
รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ปี พ.ศ.2560 (ดู : 177) ธ.ค.
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง" (ดู : 197) ธ.ค.
ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2561 (ดู : 193) ธ.ค.
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 (ดู : 208) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 205) ธ.ค.
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 200) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 200) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ดู : 191) ธ.ค.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 188) ธ.ค.
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ว่าย ปั่น วิ่ง เชื่อมโยงเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งตะวันตก Royal coast จังหวัดชุมพร พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักกีฬา 23-24 มิถุนายน 2561 (ดู : 190) ธ.ค.
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 (ดู : 198) ธ.ค.
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฎิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (ดู : 209) ธ.ค.
เร่งรัด ตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมแก่เกษตรกรในพื้นที่ (ดู : 206) ธ.ค.
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 203) ธ.ค.
การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ดู : 216) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 209) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 207) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 197) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (ดู : 188) ธ.ค.
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ดู : 198) ธ.ค.
ประกาศ ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ (ดู : 196) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (ดู : 199) ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2561 (ดู : 195) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวันและรายเดือน) (ดู : 183) ธ.ค.
ประกาศ การจัดงาน เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ เปิดเมืองกินฟรี อาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 179) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ เทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ ประจำปี 2561 (ดู : 186) ธ.ค.
โครงการเทศบาลพบประชาชน 2561 (ดู : 170) ธ.ค.
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 174) ธ.ค.
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 (ดู : 180) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) (ดู : 173) ธ.ค.
ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย (ดู : 183) ธ.ค.
ประกาศ การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ (ดู : 188) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (ดู : 189) ธ.ค.
ประกาศ ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 189) ธ.ค.
บริการหนังสือเดินทางเพื่อประชาชน (ดู : 182) ธ.ค.
ประกาศ เรื่องเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 193) ธ.ค.
กิจกรรมแฟชั่นโชว์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม จังหวัดชุมพร (ดู : 203) ธ.ค.
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5)ประจำปีงบประมาณ 2561-2564 (ดู : 203) ธ.ค.
งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 197) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs