ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 171) 15 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ดู : 180) 13 พ.ค. 2563
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 188) 24 เม.ย. 2563
เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 191) 22 เม.ย. 2563
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 184) 15 เม.ย. 2563
เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ดู : 402) 31 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 232) 23 มี.ค. 2563
คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 176) 23 มี.ค. 2563
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการมอบอำนาจ (ดู : 175) 13 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลพะโต้ะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 177) 2 มี.ค. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 427) 20 ก.พ. 2563
ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตเลือกตั้ง (ดู : 177) 17 ก.พ. 2563
เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด เรื่องการสร้างการรับรู้เรื่องกระท่อม (ดู : 168) 31 ม.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 244) 27 ม.ค. 2563
กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 286) 27 ธ.ค. 2562
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 217) 26 ธ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาบลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 238) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 230) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ,รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาลานกิจกรรม ศพด.และจ้างเหมาก่อสร้างที่ประดิษฐานพร้อมองค์พระพุทธรูป (ดู : 255) 11 ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ และรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ (ดู : 221) 30 ต.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 225) 29 ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ,รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 222) 28 ธ.ค.
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2556 (ดู : 289) 26 ธ.ค.
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 225) 21 ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนนสายดอยเจริญ (ดู : 219) 17 ธ.ค.
รายงานผลการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครภัณฑ์ชำรุด (ดู : 224) 10 ธ.ค.
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.60 - 14 ธ.ค.60) (ดู : 216) ธ.ค.
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 232) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ,ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรงเตาเผาขยะและอาคาร (ดู : 214) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (ดู : 252) ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโพธิ์ หมู่ 3 (ดู : 214) ธ.ค.
แต่งตั้งพนักงานสำรวจและกำหนดระยะเวลาและการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 228) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่องการประการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 264) ธ.ค.
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล "5 ธันวา ต้านยาเสพติด" (ดู : 253) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (ดู : 203) ธ.ค.
ประกาศ ประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 190) ธ.ค.
ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ดู : 188) ธ.ค.
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 193) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 182) ธ.ค.
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ (ดู : 193) ธ.ค.
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ดู : 192) ธ.ค.
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ดู : 189) ธ.ค.
ขอเชิญจิตอาสา 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำนำ้ ลำคลอง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (ดู : 193) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 (หมวดค่าใช้สอย) (ดู : 190) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 185) ธ.ค.
ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ดู : 204) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 210) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (ดู : 181) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่ 100 ปี" (ดู : 199) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ โครงการวิ่งเพื่อการกุศล รายการ "LET's Run ปันบุญ 2019" (ดู : 197) ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร (ดู : 200) ธ.ค.
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลล่องพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์และเปิดเมืองกินฟรี ประจำปี 2562 (ดู : 238) ธ.ค.
ประกาศ โรงพยาบาลพะโต๊ะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (ดู : 184) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ดู : 193) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 196) ธ.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทราวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 (ดู : 191) ธ.ค.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 190) ธ.ค.
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ดู : 180) ธ.ค.
เที่ยวชุมชน เที่ยวชุมพร : เที่ยวพะโต๊ะ (ดู : 181) ธ.ค.
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ไร่ละ 1,800 บาท (ดู : 180) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs