ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 [ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ]   [ประกาศผู้ชนะเสนอราคา]   [ประกาศอื่นๆ]   [รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 1) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 5) 30 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา ประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 4) 30 ก.ย. 2565
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ดู : 4) 28 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 8) 26 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (ดู : 15) 9 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 17) 7 ก.ย. 2565
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 1) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 64 คน จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 30 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ดู : 30) 3 ส.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) (ดู : 37) 6 ก.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 40) 1 ก.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 37) 29 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 56) 6 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของศพด. เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 55) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศพด. (ดู : 52) 23 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองประปา ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 49) 6 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 55) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 63) 25 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองประปา ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 98) 4 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 87) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 87) 29 มี.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 77) 8 มี.ค. 2565
ประกาศ ประกวดราคา/เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 77) 4 มี.ค. 2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 81) 14 ก.พ. 2565
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซ์้อรถบรรทุกขยะที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 75) 14 ก.พ. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 97) 8 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (ดู : 81) 4 ก.พ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 93) 25 ม.ค. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) (ดู : 90) 20 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ 2 พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 89) 20 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 86) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 106) 6 ม.ค. 2565
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านยายแดง ระยะที่ 2พร้อมคูระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 3 (ดู : 96) 21 ธ.ค. 2564
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 107) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคา/เอกสารประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 15 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 90) 8 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 90) 8 ธ.ค. 2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยเห็นควรนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ในระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและทางเว็ปไซต์ของ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ดู : 95) 3 ธ.ค. 2564
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง (ดู : 96) 3 ธ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 138) 2 พ.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (ดู : 99) 15 ต.ค. 2564
มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 42) 1 ต.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 101) 29 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 119) 6 ก.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 123) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) (ดู : 126) 27 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 142) 5 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 118) 5 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 124) 7 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของกองการประปา เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (ดู : 114) 7 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (ดู : 135) 5 พ.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564) (ดู : 149) 8 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 142) 5 เม.ย. 2564
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 (ดู : 167) 12 มี.ค. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง/ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 (ครั้งที่3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 129) 12 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 152) 10 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 127) 2 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 153) 2 ก.พ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 125) 1 ก.พ. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 163) 6 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253, กองช่าง 077-539-021
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs