NEW UPDATE พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้  
นายประยูร แดงสกล
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
เมนูหลัก
 
บริการประชาชน
 
สถานศึกษาในสังกัด
 
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือ COVID 19
...
อ่านรายละเอียด
 
 
ทำเนียบ
นายกเทศมนตรี
 
ทำเนียบ
ปลัดเทศบาล
 
รางวัลที่ได้รับ
 
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
 
กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
 
ส่วนราชการ
ในอำเภอพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการประชาชน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 1)
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 3)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 21)
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) (ดู : 1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 3)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 16)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (ดู : 23)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)  (ดู : 25)
   รายงานการประชุมสภา ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 26)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ครั้งแรก  (ดู : 25)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 16)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 25)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 70)
รวมลิ้งค์สำคัญ

 
กระดานสนทนา ทต.พะโต๊ะ
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th / saraban@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs