ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 11) 27 ธ.ค. 2562
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 (ดู : 7) 26 ธ.ค. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาบลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 28) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 11) 3 ธ.ค. 2562
แต่งตั้งพนักงานสำรวจและกำหนดระยะเวลาและการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 12) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่องการประการใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 14) ธ.ค.
ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล "5 ธันวา ต้านยาเสพติด" (ดู : 12) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศ ประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศใช้ แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 8) ธ.ค.
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการในพระราชดําริ รวมพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ (ดู : 8) ธ.ค.
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ดู : 8) ธ.ค.
พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (ดู : 8) ธ.ค.
ขอเชิญจิตอาสา 904 วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำนำ้ ลำคลอง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 (ดู : 8) ธ.ค.
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 (หมวดค่าใช้สอย) (ดู : 8) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศ ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ดู : 8) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 8) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 (ดู : 8) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่ 100 ปี" (ดู : 8) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ โครงการวิ่งเพื่อการกุศล รายการ "LET's Run ปันบุญ 2019" (ดู : 8) ธ.ค.
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร (ดู : 8) ธ.ค.
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลล่องพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์และเปิดเมืองกินฟรี ประจำปี 2562 (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศ โรงพยาบาลพะโต๊ะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (ดู : 8) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 9) ธ.ค.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฏกระทราวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 (ดู : 8) ธ.ค.
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 9) ธ.ค.
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 (ดู : 8) ธ.ค.
เที่ยวชุมชน เที่ยวชุมพร : เที่ยวพะโต๊ะ (ดู : 8) ธ.ค.
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ไร่ละ 1,800 บาท (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศ การประกวด Miss Chumphon 2018 (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 8) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2561 (ดู : 8) ธ.ค.
การประกาศประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 8) ธ.ค.
งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 (ดู : 8) ธ.ค.
QR Code สำหรับตอบแบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประจำปี 2561 (ดู : 8) ธ.ค.
QR Code สำหรับตอบแบบการวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปี 2561 (ดู : 8) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 9) ธ.ค.
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2562 (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 8) ธ.ค.
การขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน พ.ศ.2561 (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 9) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 9) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 10) ธ.ค.
รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ปี พ.ศ.2560 (ดู : 8) ธ.ค.
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป.รับรอง" (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2561 (ดู : 9) ธ.ค.
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561 (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 10) ธ.ค.
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศ กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 10) ธ.ค.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (ดู : 9) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs