ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 [ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ยกเลิกประกาศ]   [ประกาศผู้ชนะเสนอราคา]   [ประกาศอื่นๆ]   [รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ ๔๗๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 ม.ค. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 6) 3 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับผ้าหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 25 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 158 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 12 ธ.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 9) 12 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางและสติ๊กเกอร์ตราเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 9 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จประปราเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิกรเกล้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กข 8708 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (1-30 พ.ย.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถสูบสิ่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-9165 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันออกพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขัอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและปรับปรุงเว็บไซด์ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562 (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ฯ (27 ก.ย.62) (ดู : 7) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพะโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด. (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถสูบส่งปฏิกูล ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๑๖๕ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๘ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๗๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศ ประกวดราคา /เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บ ๘๘๖๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) ธ.ค.
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ดู : 7) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) ธ.ค.
ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ครั้งที่2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (ดู : 8) ธ.ค.
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 8) ธ.ค.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คศล. สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 5 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 9) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs