รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 59 คน
ประกาศวันที่  13 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ชั้น 3)
 มีเอกสารแนบประกาศ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ขนาดไฟล์ : 503.9 KB.]
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs