รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 63 คน
ประกาศวันที่  31 มีนาคม 2563

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ประจำปี 2563
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 23 ม.ค.63
- สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 27 ก.พ.63

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs