รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 10 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 26 ก.พ. 62

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs