รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 89 คน
ประกาศวันที่  31 มีนาคม 2563

- สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 26 ก.พ. 62
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 30 พ.ค.62
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 12 ส.ค. 62
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 27 ส.ค.62
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 ก.ย.62
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 18 พ.ย.62

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs