รายงานการประชุมสภา
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2561
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 89 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2561
- สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 24 กันยายน 2561
 

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs