รางวัลที่ได้รับ
 ปี 2552
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 50 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 รางวัลอปท.ดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการ วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ด้านลานวัฒนธรรม

รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นตามโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2552 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและมหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs