วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ>>>เป็นองค์กรบริการสาธารณะ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม