NEW UPDATE พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้  
จ่าสิบตำรวจ จีรวัฒน์ โสภณ
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
เมนูหลัก
 
บริการประชาชน
 
สถานศึกษาในสังกัด
 
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือ COVID 19
...
อ่านรายละเอียด
 
 
ทำเนียบ
นายกเทศมนตรี
 
ทำเนียบ
ปลัดเทศบาล
 
รางวัลที่ได้รับ
 
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
 
กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
 
ส่วนราชการ
ในอำเภอพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการประชาชน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล (ดู : 3)
แบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 9)
ประกาศ งดจัดกิจกรรม/โครงการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 (ดู : 13)
เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 15)
การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (โครงการรณรงค์ป้องกันการทุจริต) (ดู : 32)
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ดู : 21)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ดู : 20)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 8)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 7)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronaviruse 2019) (ดู : 26)
   รายงานการประชุมสภา ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 11)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 10)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 12)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 12)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 11)
   หนังสือสั่งการ                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รวมลิ้งค์สำคัญ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
 
กระดานสนทนา ทต.พะโต๊ะ
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : email : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs