วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพะโต๊ะ>>>เป็นองค์กรบริการสาธารณะ มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม>>ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/phato.municipal/>> ติดต่อทาง e-mail : info@phato.go.th