NEW UPDATE พะโต๊ะ ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้  
จ่าสิบตำรวจ จีรวัฒน์ โสภณ
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ
เมนูหลัก
 
บริการประชาชน
 
สถานศึกษาในสังกัด
 
การจัดการความรู้ในองค์กร
 
ภาพกิจกรรม
 
 
ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือ COVID 19
...
อ่านรายละเอียด
 
 
ทำเนียบ
นายกเทศมนตรี
 
ทำเนียบ
ปลัดเทศบาล
 
รางวัลที่ได้รับ
 
กองทุน
สวัสดิการชุมชน
 
กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
 
ส่วนราชการ
ในอำเภอพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  สำนักงานเทศบาล
ตำบลพะโต๊ะ
  แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการประชาชน
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
เรื่อง กำหนดการเลือกสรรและรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 8)
เรื่อง ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ดู : 1)
ประกาศเรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้เช่าของกรมธนารักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ดู : 6)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพะโต๊ะ (ดู : 18)
เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ประจำเดือนเมษายน 2563 (ดู : 5)
   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 4)
เรื่อง ร่าง ประกวดราคาจ้าง/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอพร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 7)
เรื่อง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตร หมู่ที่ 3 (ดู : 6)
   รายงานการประชุมสภา ทต.พะโต๊ะ
ดูทั้งหมด  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2563 (ดู : 13)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2562 (ดู : 32)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ประจำปี 2561  (ดู : 40)
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (ดู : 36)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 (ดู : 37)
   หนังสือสั่งการ                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
รวมลิ้งค์สำคัญ

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
 
กระดานสนทนา ทต.พะโต๊ะ
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
เลขที่ 19 ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
โทรศัพท์ : 077-539072 โทรสาร : สำนักปลัด 077-539240, กองคลัง 077-539253
E-mail Address : info@phato.go.th เข้าใช้งาน E-mail
Copyright © 2019. www.phato.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs